Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

CanisLupus

October 27 2014

CanisLupus
6983 f092

October 18 2014

CanisLupus

September 23 2014

CanisLupus
2506 b57d
Reposted fromlove-autumn love-autumn viapagan pagan
CanisLupus
Witam Jesień...viva la spanie w skarpetach i herbata z miodem.

September 22 2014

CanisLupus
"Porwał mnie i już nigdy nie wróciłam do mych chartów, lunche'ów, dzianetów, antenatów i bridge'ów, baldachimów, kindżałów, majolik, inkrustacji, szokingów, kandelabrów i mezaliansów. Wpadłam w objęcia cyganerii. Od tego dnia zaczęło się codzienne życie artystki, rozpusta w oparach alkoholu, wywiady, szaleństwa, szalbierstwa, szanele, szynszyle, beszamele, szampany, szatobriandy, szatoikiemy, szafriy, szantaże szatynów, szympansy, nie licząc drobnych- jak limuzyny, szampiniony, polisy, egrety, diademy, bukiety, kokiety, kozety, gabinety i wiele innych" Mira Zimińska- Sygietyńska/ Nie żyłam samotnie.

September 16 2014

CanisLupus

September 04 2014

CanisLupus
CanisLupus
0135 ec1a
Reposted frompulperybka pulperybka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl